Meteen naar de inhoud

Onderstaande beleidsinitiatieven zijn gestuurd naar beleidsmakers, besturen en gerelateerde instanties. Het idee is dat de verenigingen en andere organisaties de nota intern en met externe partijen bespreken.
Tijdens de Beuningse sportcafé’s en ook met individuele partijen willen we dit initiatief graag toelichten. En zo mogelijk in samenwerking met partijen uitwerken.
We hopen dat enkele of meerdere punten uit de nota t.z.t. opgepakt zullen worden.
Ons idee is dat een overkoepelende netwerkorganisatie het beste zou zijn om hier verder invulling aan te geven en dan samen ideeën te ontwikkelen en te realiseren.
Tijdens het sportcafé van 2022 bleek dat er nog wel enige hobbels genomen moeten worden.

.

Doe je workout bij je eigen vereniging of waar je maatje of je buur sport . Tijdens het wachten op je kind dat je brengt/ophaalt naar trainingen of wedstrijden . Of terwijl je partner zijn of haar training afwerkt doe jij jouw workout.
Of vul je verenigingstraining aan met een algemene breed motorische training voor een mindere blessuregevoeligheid en betere prestatie. Vraag je vereniging om mee te doen.

Aanleiding voor dit project
Als vervolg op het Beuningse sportakkoord en de toen beloofde BSB-bijdragen heeft BSB eind 2020 de initiatiefnota BMO in Beuningen opgesteld en met de wethouder en beleidsambtenaar besproken. Het doel was en is om de Breed Motorische Ontwikkelingen van inwoners van Beuningen te stimuleren.

De buurtsportcoaches zijn aan de slag met het project “Sportief Groot Worden” met als uitgangspunt “het Gelders model” voor de kinderen van de basisscholen.
Dit deelproject “Groot Fit Worden” is gericht op volwassenen en is complementair aan het project “Sportief Groot Worden” dat op de basisschoolkinderen is gericht.

Initiatiefnota:  Meer sport- en beweegdeelname

Aan:     
Wethouder en beleidsambtenaren sport en welzijn
Leden van de sportraad
Besturen van sportverenigingen, stichtingen, welzijns- en maatschappelijke organisaties
Buurtsportcoaches
Belangstellenden

Uitnodiging
Nu er weer een tijd aanbreekt zoals we voor 2020 gewend waren, komt er energie en tijd vrij voor meer zaken.
We nodigen u uit om deze initiatiefnota intern en met anderen te bespreken en uw reactie met iedereen te delen. Een goede plek en mooi moment hiertoe zou in het volgende sportcafé of in een ander georganiseerd overleg. Er zijn vanuit het Beuninings sportakkoord ook nog financiën beschikbaar.  Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie.

Inleiding
In opvolging van het hetgeen in het Beuningse sportakkoord door veel partijen is verwoord, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen en met u daarover van gedachten wisselen. In hoeverre kunnen we elkaar vinden en samenwerken om in Beuningen een significante stap te zetten tot uitbreiding van de sport- en beweegdeelname. Zoals bekend is dit belangrijk voor een gezondere samenleving, maar zeker ook in het belang van de verenigingen.
Onderstaand ziet u enkele ideeën die in eerste instantie als kapstok en als start kunnen dienen.

Op dit moment actuele projecten

 • — Gemeenten Samen Gezond is een door Zonmw gesubsidieerd project waar Beuningen samen met nog vier gemeenten aan deelneemt. (meer info zie website)
 • — Sportief groot worden is een Breed Motorisch Ontwikkeling project van de buurtsportcoaches en is gericht op de kinderen van de basisscholen
 • — FITchallengeBeuningen is een initiatief van stichting BSB en heeft als doel om meer volwassen inwoners aan het bewegen te krijgen. Als zodanig past FITchallengeBeuningen en specifiek “Samen met je Buren” goed in de doelstelling van Gemeenten Samen Gezond.
  Breed Motorische Ontwikkeling is een belangrijke pijler van dit project. BMO kan worden ingezet om het sporten en bewegen leuker en effectiever te maken en om meer participatie te verkrijgen. Hier liggen kansen voor sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders.


Discussie en ideeën
Graag zouden wij de volgende zaken als een eerste aanzet willen voorleggen:

 • Een sportpas
  waarmee elke inwoner bij meerdere verenigingen kan deelnemen aan trainingen en lessen. Dit zou dan via een centrale organisatie, waar deelnemende sportverenigingen in zijn vertegenwoordigd, gerealiseerd kunnen worden en waarbij alle sportverenigingen de revenuen van ontvangen.

Dit geeft inwoners meer flexibiliteit en hoeven zij zich niet aan 1 plek, tijd en sport te verbinden. Het is ook een goede gelegenheid om met verschillende sporten in aanraking te komen en uit te vinden welke sport het meest aanspreekt. Het zal de sportparticipatie vergroten waar de verenigingen weer van profiteren (door extra leden en kantine inkomsten).

 • Vitaal sportpark.

Een vitaal sportpark is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden, buurtbewoners en betrokkenen. Het is belangrijk om op een vitaal sportpark vraaggericht aanbod te realiseren door in te spelen op de wensen van inwoners. We hebben hiervan al goede voorbeelden in Beuningen (zoals fithockey, wandelvoetbal, etc) Mogelijk kunnen we dat nog uitbreiden met meer samenwerking en door een onderzoek te starten om uit te vinden waar de behoeften en wensen liggen. (Als inwoners zelf ideeën kunnen aandragen in hun eigen omgeving draagt dit bij aan draagvlak en participatie).

 • Toepassen van BMO tijdens reguliere trainingen ingebed of naast de sportspecifieke trainingen.

In de (top)sport is het toepassen van BMO in of naast de sportspecifieke trainingen inmiddels meer regel dan uitzondering. Door BMO gaan de sportprestaties omhoog en vermindert de blessure incidentie. Het idee is om dit binnen het technisch kader te bespreken als dit nog niet gedaan wordt, en kennis met elkaar te delen om dit verder en beter in te zetten.

 • Achterban en contacten van de leden van uw vereniging BMO lessen aanbieden.

Het idee is om specifieke lessen met een breed motorisch aanbod aan te bieden aan de mensen die betrokken zijn bij uw sportende leden. Een voorbeeld: Organiseer lessen voor de begeleiders die de kinderen brengen en halen naar trainingen en wedstrijden en dan vaak een “verloren uurtje” hebben, die ze heel goed zouden kunnen vullen met een leuke beweegactiviteit. Dit is het deelproject voorstel “Groot Fit Worden” van FITchallengebeuningen.

 • Wijk- of buurtgericht bewoners mobiliseren en motiveren tot ontmoeten en bewegen.

Dit is het deelproject “Samen met je buren” van de FITchallengeBeuningen dat inmiddels in ontwikkeling en opgestart is. Meer info zie website

 • ……….. uw ideeën ……….

Samen meer en beter
In een organisatie waar alle partijen zijn vertegenwoordigd en samenwerken kunnen we (nieuwe) ideeën uitwerken en realiseren en ons continue blijven ontwikkelen.

Initiatief
Deze nota is een initiatief van Stichting Beuningen Sport en Beweegt (BSB).

BSB heeft als missie het bevorderen van een optimale fitheid en welbevinden nu en later voor de inwoners van Beuningen e.o.

Contact
e  : [email protected]
t  : 06-20542000
w: beuningensportenbeweegt.nl
w: fitchallengebeuningen.nl